خواه یا نه رشد مسکن به بالا رسیده است؟ – خبری نیست


مسکن

بازار مسکن دوران فشار قیمتی را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ وارد فاصله وفاداری شده است، با این حال متغیرهایی مشابه با مذاکرات سیاسی، تحولات کلان مالی، بازارهای موازی، تورم نهایی، نقدینگی، تورم نهاده های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر این مقدمه نمی توان این بازار را به زیبایی پیش سوراخ بینی کرد.

وی افزود: بازار مسکن خرس تأثیر حداقل هفت متغیر است کدام ممکن است پیش‌سوراخ بینی آنها دردسر است، با این حال همراه خود ملاحظه به وفاداری این بخش در سال قبلی، اطلاعات خوش بینانه اجتناب کرده اند مذاکرات وین، ضعیف قابلیت انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن فاصله رشد. ذکر شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش بینی دارد بازار در سال ۱۴۰۱ آرام شود.
مصطفی قلی خسروی ذکر شد: قطعا بازار مسکن دوران فشار قیمتی را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ وارد فاصله وفاداری شده است با این حال متغیرهایی مشابه با مذاکرات سیاسی، تحولات کلان مالی، بازارهای موازی، تورم نهایی، نقدینگی، تورم نهاده های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری مسکن بر این بازار تاثیر می گذارد. بر این مقدمه نمی توان این بازار را به زیبایی پیش سوراخ بینی کرد.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به عدم مقامات در گذشته در بالای همه چیز نابسامانی های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر نرخ پول خارجی در سال های ۱۳۹۶ به همان اندازه ۱۳۹۹، بازار مسکن همراه خود افزایش قیمت مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران املاک تنها نقشی در افزایش قیمت ها نداشتند. ، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند میزان بالایی اجتناب کرده اند خم شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن مبارزه کردن می برد.”

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ذکر شد: اگر بخواهیم در وضعیت مولفه های تاثیرگذار بر بازار مسکن {تجدید نظر} کنیم باید بگوییم انبساط نقدینگی به ۳۰ نسبت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بهتر است. ۴۰ نسبت در مقامات در گذشته نرخ افزایش قیمت نهاده های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اجتناب کرده اند عناصر عقب کشیدن بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ بود.

خسروی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود موضوعاتی مشابه با پایان دادن فاصله رشد مسکن، تعدیل نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات نویدبخش اجتناب کرده اند مذاکرات هسته ای مواجه هستیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند عناصر خوش بینانه است.

وی ذکر شد: همراه خود وجود افزایش قیمت مسکن، انتظارات تورمی دسترس در بازار کاهش یافته است است. طبیعتاً در بازاری کدام ممکن است توانایی کسب ندارد باید همراه خود فشار تقاضا مواجه شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فشار در قالب انبساط اجاره بها شخصی را نماد داده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اجاره بها در سال قبلی بیش از پنجاه نسبت انبساط داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مقامات برای ایجاد سقف مجاز ۲۵ درصدی پاسخ این است نداد. این بدان معنی است کدام ممکن است بازار مسکن بی نظم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان آن را همراه خود جهت گیری مدیریت کرد.

به آموزش داده شده است خسروی، مقامات آقای رئیسی در بالای همه چیز تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز جدیت نماد داده است. اگر ساختار نهضت سراسری مسکن برای مونتاژ سالانه عالی میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعاً آثار خوبی دسترس در بازار ممکن است داشته باشد. برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی افزایش تورم در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را داریم با این حال دسترس در بازار مسکن قابلیت انبساط قیمت {وجود ندارد}.