خواه یا نه اقتصاد ایران ممکن است بار هزاران و هزاران مهاجر افغان را به دوش بکشد؟
صاحبان خانه ایرانی تمایلی به اجاره خانه به مهاجران افغان ندارند. با این حال روزی کدام ممکن است تهیه ملک اجاره ای تنظیم چندانی نداشته باشد، افزایش تقاضا ممکن است در نتیجه افزایش اجاره بها شود.