خطاب حسن عباسی به ایرانیان مقیم اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا: برای ادای احترام به وطن شخصی کنار هم قرار دادن شوید


بر مقدمه داستان ها اطلاعات تحت وبحسن عباسی، رئیس موسسه دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده پرداز پایداری در توییتی نوشت:

فضای سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در اروپا اجتناب کرده اند حالت “دوره ای” به مرحله “فشار” تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته به مرحله “تشنج” نزدیک تبدیل می شود. به دلیل مسکن برای غیر اتحادیه اروپا ها دردسرساز تبدیل می شود. ایرانیان مقیم اروپا باید علیرغم وخامت فزاینده اوضاع سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در آمریکا به مرور زمان کنار هم قرار دادن ادای احترام به وطن باشند، متعاقباً بیشتر است ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای احترام به وطن این سیستم ریزی کنند.

خطاب حسن عباسی به ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا: برای بازگشت به وطن خود آماده شوید

۲۱۲۱۷۴ب
۱