خرید و فروش خارجی غیرنفتی ایران برای منصفانه سال ۱۰۰ میلیارد دلار سند می تنبلعلی رضا مکدیسی رئیس کل گمرک ایران ادعا کرد کدام ممکن است ملت در سال قبلی پس اجتناب کرده اند جایگزین ۱۶۲ میلیون تن کالا همراه خود کشورهای جهان به این رقم رسیده است.

وی اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۳۸ نسبت انبساط داشته است.

مقدسی کسب اطلاعات در مورد صادرات ملت اظهار داشت: در سال قبلی ۱۲۲ میلیون تن محصول ایرانی به قطعا ارزش آن را دارد ۴۸ میلیارد دلار به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

وی تصریح کرد: این رقم نسبت به سال در گذشته ۴۱ نسبت انبساط آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان ایرانی در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴ میلیارد دلار افزایش داشته اند.

این مقام در کنترل علاوه بر این تحریم های ناعادلانه علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار از حداکثر به ملت را اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر صادرات عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: رکورد بی سابقه در یک واحد دهه فعلی آرم دهنده شکست تحریم ها است.

به آگاه این مقام در کنترل، کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در سال قبلی مقاصد بی نظیر صادرات ایران بوده اند.

۱۴۸۳ ** ۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت