خبر مهم برای بازار پول خارجی/ پیشنهادات ارزی فردا ممنوع است


به گزارش خبرگزاری اطلاعات اینترنتبر ایده مدل جدید قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی کدام ممکن است به تازگی اجتناب کرده اند سوی رئیس مجلس به مقامات ابلاغ شده است، پیشنهادات پول خارجی فردا بوتلگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق محسوب تبدیل می شود. در ماده ۱۲ این قوانین آمده است: قیمت کاهش یافته پول خارجی در صرافی هر دو هر صرافی عکس کدام ممکن است عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض پول خارجی {به روز} هر دو روزهای بعد موکول شده ولی در نتیجه عرضه پول خارجی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قصد عرضه آن وجود نداشته است. پول خارجی اجتناب کرده اند ابتدا الگوی ای اجتناب کرده اند قاچاق پول خارجی {خواهد بود}.

۲۲۳۲۲۷ب
۲۴