خبرگزاری مهر پاکستان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، خالد جاوید خان دادستان کل پاکستان پس اجتناب کرده اند ۱۷۴ رای به نفع عمران خان شناخته شده به عنوان نخست وزیر پاکستان همراه خود ۱۷۴ رای استعفای شخصی را تقدیم کرد.

در همین جاری، شهباز شریف، رئیس مخالفان در یک واحد سخنرانی مختصر در پارلمان ذکر شد کدام ممکن است حزبش پس اجتناب کرده اند رای عدم اعتقاد به نخست وزیر عمران خان، جستجو در انتقام نخواهد بود.

وی افزود: ما مردمان را زندانی نخواهیم کرد، با این حال قوانین به راه شخصی یکپارچه خواهد داد.

شریف اجتناب کرده اند تولید دیگری رهبران اپوزیسیون به خاطر آنچه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت آنها توضیح دادن کرد تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است این عملیات وحدت پاکستان را بازگرداند.

انتقادی اجتناب کرده اند «شهباز شریف». اکثر محدوده نخست وزیر بعدی پاکستان پس اجتناب کرده اند برکناری عمران خان مطرح شد.

ساعاتی پیش عمران خان همراه خود رای عدم اعتقاد در مجلس سراسری پاکستان اجتناب کرده اند سمت نخست وزیری جدید برکنار شد.

به مشاوره رئیس حزب تحریک عدالت پاکستان، خان پس اجتناب کرده اند تحریک کردن رای عدم اعتقاد، اقامتگاه مناسب نخست وزیر را انصراف کرد. این امر پس اجتناب کرده اند آن صورت خواهد گرفت کدام ممکن است مقامات در مونتاژ ای اواخر شنبه ساعت شب انتخاب گرفت کدام ممکن است خان استعفا ندهد، حتی روزی کدام ممکن است پیش بینی می سر خورد نخست وزیر همراه خود رای عدم اعتقاد مواجه شود.

رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس مجلس سراسری پاکستان نیز یک زمان کوتاه در گذشته اجتناب کرده اند رای گیری جری استعفای شخصی را حاضر کردند.

این امر پس اجتناب کرده اند آن صورت گرفت کدام ممکن است مجلس سراسری پاکستان به ساعت ۹:۳۰ ساعت شب به تعویق افتاد، با این حال ساده حوالی ساعت ۱۱:۴۵ ساعت شب، به سختی در گذشته اجتناب کرده اند مهلت نظرسنجی در ۹ آوریل. جری، اجتناب کرده اند اوج گرفته شد.

عمران خان قبلا اطلاعات انزوای قمر جاوید باجوافرمانده نظامی تکذیب کرد.

قریشی وزیر خارجه پاکستان پیش اجتناب کرده اند رای عدم اعتقاد در توییتر بیوگرافی شخصی را به «وزیر سابق» تنظیم داد.

اپوزیسیون پاکستان می گوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند حمایت بیش اجتناب کرده اند ۱۷۲ مشاور پارلمان ۳۴۲ کرسی برخوردار است.