خبرگزاری مهر میزبان بیشترین انواع فرهنگیان ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان استگودرز لوسیون ور، مدیرکل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ادعا کردن وی در خصوص آمار تعهد مسکن فرهینجیان به مهر ذکر شد: به همان اندازه بالا هشتم فروردین ماه سال جاری بر ایده آمار ادعا شده منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۱ نفر در قالب ۳۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۲ خانواده اجتناب کرده اند اماکن استفاده کردند. وزارت مسکن. آموزش در سفر.”; در این بین مجموعا ۱۵۷۰۵۸۴ روز فردی اجتناب کرده اند محل قرارگیری های وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استفاده کردند.

مدیرکل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش افزود: استانداری فارس به همان اندازه بالا فروردین ۱۴۰۱ شاهد بیشترین انواع فرهنگیان {بوده است}. با این حال ده استانی کدام ممکن است به همان اندازه بالا فروردین ۱۴۰۱ بیشترین انواع فرهنگیان را داشته اند به همین ترتیب فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، قم، بوشهر، هرمزگان، یزد، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه های اول به همان اندازه دهم پذیرش مسافران نوروزی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید.