خبرگزاری مهر شنا در سدهای گلستان را ممنوع کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جواد تیموری شامگاه جمعه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران همراه خود ردیابی به فرارسیدن روز شخصیت تصدیق شد: شنا در مخازن مخزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف سدها، سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال ها در محیط مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزنده است. سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان جذبی شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوبی کف این مخازن خطر نابودی شناگران را به در کنار دارد.

معاون ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از نمایندگی آب جهان ای گلستان افزود: همه ساله در روز شخصیت عده ای اجتناب کرده اند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان با بیرون ملاحظه به علائم هشدار دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعیه های مکرر در دریاچه ها، مخازن سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال های آبیاری شنا می کنند کدام ممکن است این امر سرراست است. سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت موجب خسارات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانی شد.

وی اظهار داشت: وضعیت های اشاره کردن شده برای شنا صحیح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنا از آنها مطلقاً ممنوع است.