خبرگزاری مهر: تردد مسافران نوروزی در جاده گلستان ۲۲ نسبت افزایش کشف شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحسن اعتقاد در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در ایام نوروز جابجایی مسافران در راه آهن دوم شمال شرق حدود ۲۲ نسبت افزایش داشت.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ملت افزود: اجتناب کرده اند ۲۴ اسفند ۹۲ به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۳۸۰ انواع ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۸ مسافر در مقاطع بین شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری جابجا شده است.

اعتقاد ذکر شد: در نوروز سال قبلی ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۶ مسافر داشتیم با این حال امسال این انواع مرتفع است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این همراه خود ملاحظه به ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل دیر یا زود قطارها، حضور دیر یا زود ماموران مسئولیت، انجام بررسی ترمز، صدور مجوز بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مستمر در ایستگاه ها، تاخیر اجتناب کرده اند مبدأ تمام قطارهای مسافربری در شمال شرق صفر {بوده است}.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ همراه خود ردیابی به تردد مسافران در ایام بالا نوروز ادعا کرد: در بخش شرکت ها رسانی به مسافر هیچ شکایتی اجتناب کرده اند مسافران نداریم.