خبرگزاری مهر: انتقاد خدیان اجتناب کرده اند دوگانگی پوشش های غرب در سایه فشار روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند گروه بازرسی کل ملت، ذبیح الله خدیان در گفتگوی تصویری همراه خود شریف. مالکو رئیس جمهور آمبودزمان ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس صفحه بحث آمبودزمان وی همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود ردیابی به پوشش های مضاعف غرب در قبال فشار های فعلی روسیه اظهار داشت: متأسفانه {به دلیل} گستاخی کشورهای استکباری در برخی اجتناب کرده اند کشورهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در اروپا شاهد فجایع هستیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین

رئیس گروه بازرسی کل ملت اظهار داشت: کشورهای اسلامی سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید قرن ها است کدام ممکن است دچار چنین بلاهایی هستند.

vp صفحه بحث سفرای کشورهای اسلامی همراه خود ابراز تأسف اجتناب کرده اند دوگانگی زاویه کشورهای غربی در قبال حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع تبعیض آمیز غرب در قبال درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار بیگناهان در کشورهای اسلامی. غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندروی آنها در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گواه اعتقاد آنها به تبعیض نژادی است، به معنای واقعی کلمه هستند مردمان کشورهای غربی را انسان می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده مردمان کشورهای تولید دیگری نیستند.

او {امیدوار بود} صفحه بحث کمک تدریجی آمبودزمان کشورهای اسلامی باید این موضوع را به اطلاع کشورهای جهان برسانند.

خدیان اجتناب کرده اند دعوت بسیاری تولید دیگری اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی برای عضویت در صفحه بحث استقبال می تدریجی آمبودزمان کشورهای اسلامی آن را اقدامی صحیح {برای تقویت} کشورهای اسلامی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کردند کدام ممکن است همه کشورهای اسلامی به مجلس شورای اسلامی بپیوندند. آمبودزمان کشورهای مسلمان باید پیشگامی برای پیگیری حقوق بشر اسلامی باشند.

علاوه بر این در تذکر دارد این سیستم های آموزشی مختلفی را برای اعضای صفحه بحث برگزار تدریجی آمبودزمان کشورهای اسلامی امسال گفتن آمادگی کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه این دیدار شریف مالکو رئیس جمهور آمبودزمان ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس صفحه بحث آمبودزمان در حالی کدام ممکن است کشورهای اسلامی حلول ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود آن را تبریک می گویند برای ضمانت وی در اظهاراتی به رئیس گروه بازرسی کل ملت کسب اطلاعات در مورد دوگانگی پوشش‌های غرب در قبال حقوق بشر، اظهار داشت: در بازدید فعلی به دعوت آمبودزمان ممکن است در مجارستان بودم به همان اندازه اجتناب کرده اند کمپ های پناهندگان اوکراینی در آن ملت بازدید کنم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همان چیزی است که ممکن است با اشاره به آن صحبت می کنید. قابل ملاحظه است ممکن است به خوانایی دیدم. این ملت برای پذیرش ۲۸ پناهجوی سوری همه پرسی برگزار کرد، با این حال اکنون آغوش شخصی را به روی ۱۰۰۰ آواره درگیری اوکراین باز کرده است.

اظهار داشت: ما این برتری را می بینیم. شناخته شده به عنوان مثال نخست وزیر لهستان اخیرا در موضعی گفتن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پس اجازه ورود مسلمان به این ملت را نخواهیم داد کدام ممکن است این می تواند یک موضع شرم آور برای حقوق بشر است. به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانیم این دوگانگی را برای او یا او به ارمغان می آوریم.

رئیس مجلس آمبودزمان کشورهای اسلامی خاطرنشان کردند: راه نجات اینجا است کدام ممکن است کشورهای اسلامی محکم باشند، قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر را در کشورهای شخصی برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری را نیز بپذیرند.

خدایان برای خوب مونتاژ مهم دعوت کردند در سراسر جهان آمپوزمانی حضور آموسمن کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای مهم تولید دیگری اجتناب کرده اند کشورهای مختلف پیش فرض اواخر سال جاری در ترکیه برگزار شود.

در بخش اول این نشست، مالکو گزارش فینال مونتاژ هیئت مدیره صفحه بحث آمبودزمان کشورهای اسلامی در مراکش کدام ممکن است با بیرون حضور گروه بازرسی کل ملت برگزار شد.