خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری ظهر پنجشنبه در نشست همراه خود نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان اقشار مختلف در تربت جام گفت: توافق در بخش آموزش {انجام شده} است با این حال کمک خواهد کرد که شما ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان سقف انطباق است. باید باز گذاشته شود به همان اندازه بتوانند تدریس کنند.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلأها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودهای آموزشی را جبران تنبل.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ذکر شد: در تربت جام سال قبلی ۴۰ میلیارد تومان برای مونتاژ مدارس تیز کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدارس صومعه سرا نیز {در این} شهرستان شهرت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. در بخش عدالت آموزشی اجتناب کرده اند تمامی شهرستان های استان خراسان رضوی وضعیت را رصد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقامات حاضر خواهیم کرد.

وی افزود: مانترا مقامات اجتناب کرده اند مردمان، اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مردمان است.اگر این کار را انجام دهیم قطعا مقامات قادر مطلق {خواهد بود} با این حال نباید پیش بینی داشته باشیم کدام ممکن است مقامات گزینه داشته باشد همه مشکلات را رفع تنبل. . پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۶ ماه اجتناب کرده اند ورزش آن.

نوری ذکر شد: اولین تعهد مقامات سیزدهم تهیه واکسن بود کدام ممکن است خوشبختانه دانشمندان جوان ما سودآور به مونتاژ واکسن کرونا شدند کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند قابلیت های بالای ملت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد مقام معظم مدیریت برای سال جاری شناسایی دارد. سال ساخت؛ تاکید بر این قابلیت در ملت موجود است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود دقیق اینکه ملت ما همراه خود ساخت واکسن در بخش سلامت به اقتدار رسیده است، ذکر شد: در بخش سلول های بنیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت هسته ای به بالا موفقیت رسیده ایم وگرنه آمریکا نمی شد. همراه خود ما به میز مذاکره بیایید.”

وی ذکر شد: ما باید امتحان شده کنیم مدرسه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسه های فنی شخصی را به گونه ای جابجا کنیم کدام ممکن است نیازهای هر شهر را برآورده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درهم آمدن است کدام ممکن است آموزش ما اجتناب کرده اند رشد حافظه {به سمت} رشد توانایی حرکت تنبل.

نوری ذکر شد: مقامات توان به کارگیری همه را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص ماهر دنبال کارهای اجرایی نمی رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باید در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به گونه ای انجام شود کدام ممکن است نیروهای بلند مدت ملت تربیت شوند به همان اندازه شخص ماهر لوفر نیست.»