خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرهنگ سید تقی کبیری شامگاه دوشنبه در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به وضعیت خیابان های استان سمنان اظهار داشت: تردد در خیابان های استان سمنان پر ازدحام با این حال روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در درگاه های استان سمنان است. استانداری سمنان. در شهرها شاهد بازدید کنندگان سایت به سختی اصولاً هستیم.

وی همراه خود خاص اینکه مسافران همراه خود ملاحظه به اینکه کمیت تردد در مسیرهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند کریدور مشهد به تهران نیز همراه خود بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی مواجه است، فضا طولی را رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت مطمئنه را رعایت کنند، افزود: شتابزده نکردن برای حضور در مکان تعطیلات است. خوب عامل تولید دیگری. طرفدار، کدام ممکن است ما مسافر داریم.

فرمانده پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان سمنان اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در روزهای پایانی سفر شاهد ازدحام در خیابان های این قلمرو باشیم متعاقباً مسافران در صورت عدم مواجهه همراه خود بازدید کنندگان سایت در خیابان به در نظر گرفته شده زمان بازگشت باشند. فرآیند های نگهداری

کبری اظهار داشت: خوشبختانه عصر روز دوشنبه در درجه شهرستان تقاطع ترافیکی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی محورها باز است.