خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر: محمد مهدی اسماعیلی وی شامگاه شنبه در بازدید ۲ روزه شخصی به استان خوزستان در ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: فوق العاده خوشحالیم از در تحریک کردن سال جدید توفیق یافتیم در کربلای ایران حضور داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شهدای بزرگوار سلام کنیم. حفاظت مقدس.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد افزود: دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در امروز گروه مسلمین حاصل امتحان شده این شهداست.

وی تاکید کرد: تعهد ما در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی است کدام ممکن است سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را ۹ تنها همراه با سایر وظیفه ها، اما علاوه بر این در برابر این آن ها توسعه دهیم.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد افزود: کاروان های وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به خوزستان بازدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل یک بهانه {در این} استان هستیم با این حال این سیستم های عکس تدارک دیده شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند جمله این این سیستم ها می توان به دیدارهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند فرهنگسراها ردیابی کرد، اظهار داشت: این سیستم های شخصی را در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت اجرا می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاروان های وزارت آفتاب پس اجتناب کرده اند ۲ سال وارد هر ۲ قلمرو شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نمایندگی کردند. این کاروان ها به همان اندازه تابستان یکپارچه دارند.