خبرگزاری مهر – استاندارد هوای اصفهان باورپذیر است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمود مزار در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به شاخص هوای همین الان اصفهان بر مقدمه داده های ۱۴ ایستگاه پرانرژی همراه خود معمول ۸۲ در شرایط باورپذیر سند شد کدام ممکن است خاص کرد: استاندارد هوا در ایستگاه های پایش وب مبتنی بر جاده های احمدآباد همراه خود شاخص ۸۲، فرمان همراه خود شاخص ۱۰۰، باهنر همراه خود شاخص ۹۱. ، پروین همراه خود شاخص ۹۲، جی رودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میثاق همراه خود شاخص ۷۶، رهنان همراه خود شاخص ۷۱، فرشادی همراه خود شاخص ۶۶، فیض همراه خود شاخص ۶۸، کاوه همراه خود شاخص ۶۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرزا طاهر همراه خود شاخص ۵۸ در شرایط باورپذیر (زرد) قرار دارند.

وی افزود: شاخص استاندارد هوا در ایستگاه جاده انقلاب همراه خود معمول ۱۰۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده خرازی ۱۱۱ بیانگر وضعیت ناسالم (نارنجی) برای گروه های ظریف است.

کارشناس آزمایشگاه ایمنی جو زیست استان اصفهان افزود: همین الان وضعیت استاندارد هوا در شهر تجاری sgzi همراه خود شاخص ۱۱۱ ناسالم برای گروه های ظریف، شاهن شهر همراه خود شاخص ۷۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارکه همراه خود شاخص ۱۰۰ در وضعیت قابل قبولی سند شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه های تجاری مقامات آباد، خمینی شهر، نجف آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان بی پایان برداشتن هستند.

شاخص استاندارد هوا ۰ به همان اندازه ۵۰ هوای پاک، ۵۱ به همان اندازه ۱۰۰ هوای مفید، ۱۰۱ به همان اندازه ۱۵۰ ناسالم برای گروه های ظریف، ۱۵۱ به همان اندازه ۲۰۰ ناسالم برای بیشتر مردم، ۲۰۱ به همان اندازه ۳۰۰ فوق العاده ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۱ به همان اندازه ۵۰۰ آسیب رسان است.
شاخص استاندارد هوا معیاری برای سنجش غلظت آلاینده های مختلف در هوا یادآور مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات معلق (ذرات کوچکتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات کوچکتر از دو.۵ میکرومتر) است. کدام ممکن است دارای محدودیت های مجاز همراه خود واحدهای مختلف است، به عددی با بیرون واحد تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آلودگی هوا را حاضر می دهد.