خبرنگار پیشکسوت درگذشت
میرزایی در واشنگتن نیز در رشته تبلیغات تحصیل کرده است. روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگاری که کار خود را با روزنامه‌نگاری در اطلاعات آغاز کرد، از سال ۱۳۳۵ به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کند و از همکاران عمده در عرصه روزنامه‌نگاری در حوزه تاریخ سیاسی ایران بوده است.