خانه شکنی زندگینامه شهید مطهری


شهرداری قلمرو ۱۲ در پاسخ به حواشی تحمیل شده در خصوص جداسازی محل یادمان ترور شهید مطهری توسط شهرداری این قلمرو گفتن کرد:

آنچه در جاری حاضر در محل نصب آن فعلی نیست، اقامت نامه شهید مطهری است کدام ممکن است در چهارراه آبسردار نبش کوچه پارک امین الدوله نصب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه به خانه شکنی گذشت است.ب
۱