خانه تاریخی امیر نظام گروسی در تبریز – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، خانه شاهزاده نظام گروسی کدام ممکن است در زمان ناصرالدین شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان صدارت شاهزاده نظام گروسی ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۷۰ توسط گروه میراث زیبایی شناختی خریداری شد، در فهرست آثار سراسری ملت به سند رسید. فهرست همراه خود شماره ۱۷۴۹.

پس اجتناب کرده اند مرمت، این بنا همراه خود محافظت مشخصه های ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بنا شناخته شده به عنوان موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. این موزه نزدیک قبر است شاعران بریز آن را به آلودگی سپرده شد بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ شاعر معروف اجتناب کرده اند جمله شهریار، قطران، اسدی الطوسی، فاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اسلام اعتقاد کن واقع شده است.

موزه قاجار پس اجتناب کرده اند تبدیل کردن در سال ۱۳۸۵ رسما افتتاح شد.