جایگاه پژوهش مالی در گام دوم انقلاب


مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های ویژه ای کدام ممکن است انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها والای آن همراه خود آن مواجه است، نیازمند خواستار راه رفع های خلاقانه برای او یا او در بستر فینال یافته های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات بشری است کدام ممکن است امتحان شده مضاعف پژوهشگران را می طلبد.

به گزارش فارسی خودرو، انقلاب اسلامی ایران را می توان مردم ترین انقلابی دانست کدام ممکن است به طبقه اجتماعی خاصی تعلق ندارد. توسعه این انقلاب را می توان مرهون سر نارضایتی اجتناب کرده اند رژیم قبلی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از تبعیت، استبداد، فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستیزه جویی همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای مردم رژیم سابق، عملکرد مهمی در کار کردن مالی ندارد. غفلت.

شناخته شده به عنوان مثال، در سال آخر آن رژیم، نیمی اجتناب کرده اند مردمان ایران ادامه دارد بی سواد بودند، نیمی اجتناب کرده اند خانوارها انرژی الکتریکی نداشتند، ۲ سوم خانوارها آب نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول تکیه بر مسکن آنها به سختی بیش از پنجاه سال بود. عمق محرومیت ها محرومیت را در میل انقلاب اسلامی ایران قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض ۴۰ سال ۹۰ سهم مردمان باسواد شدند، تکیه بر مسکن اجتناب کرده اند ۷۵ سال تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اولین رفاه اجتماعی نهایی شد. شاخص رشد انسانی به فوری ترین سرعت در ۴۰ سال جدیدترین رسید.

با این حال این نکات خوب به تجمل گرایی محدود نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت تولیدات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری به طور قابل توجهی صادرات غیرنفتی انبساط چشمگیری داشت. همراه خود این جاری، پوشش مالی نتوانسته است این نکات خوب را به شاخص های مالی جذاب، اجتناب کرده اند جمله انبساط ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار تورم تغییر تنبل. اجزا متعددی اجتناب کرده اند جمله ناکارآمدی نظام بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی {در این} شکست عملکرد داشته است کدام ممکن است در گام دوم انقلاب باید بازنگری شود.

مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های خاص پیش روی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها والای آن نیازمند خواستار راه رفع های خلاقانه برای او یا او در بستر فینال یافته های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات بشری است کدام ممکن است امتحان شده مضاعف محققان را می طلبد. در واقع تخصص چهل ساله حاکمیت انقلاب اسلامی نیز سلیقه ای است کدام ممکن است نباید اجتناب کرده اند توجه علما در اطراف نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهم آمدن است مستندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر نظام مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی است. همین نیاز هاست کدام ممکن است پژوهش را سرلوحه پیشنهاد های مقام معظم مدیریت در دقیق گام دوم انقلاب قرار داده است.

اطلاعات بی نظیر:
۱- دشواری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پیش روی انقلاب اسلامی، محور بی نظیر پوشش گذاری مالی تعمیر فوریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات عاجل را قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ملاحظه مورد نیاز به تحقیق اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی جلوگیری کرد.

۲- اگرچه سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها پیش روی انقلاب اسلامی توانست به دستاوردهای ارزنده ای در جهت تحکیم اقتصاد کف دست یابد، با این حال در متنوع اجتناب کرده اند اشیا متنوع های غیرداخلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل الوصول مربوط به واردات را در میل قرار داد کدام ممکن است بر نقطه ضعف اقتصاد افزود. . اقتصاد این روش‌رفع‌های به راحتی در دسترس است، جستجو را اصولاً بردن کردند.

۳- ماهیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های انقلاب اسلامی به تذکر نمی رسد در بلند مدت نزدیک سبدها پیش روی آن دستخوش تنظیمات اساسی شود. به همین دلیل باید این {محدودیت ها} به همان اندازه حد زیادی مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش مالی در چارچوب این مفروضات صورت گیرد.

۴. آرمان‌های انقلاب اسلامی کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند اشیا همراه خود رویه‌های رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی اقتصاد جهانی در تضاد است، نیازمند پژوهش‌های اساسی است کدام ممکن است همراه خود ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفروضات عادی تصرف کردن نشده باشد، کدام ممکن است نیازمند نقد خلاقانه اقتصاد عادی همراه خود رویکرد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی تخصص {در این} زمینه در واقع این به معنای عدم علاقه واقعی به موضوعات استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی نیست.

۵. تحقیقات اولین باید اقدام محور باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه ممکن دنبال شود به همان اندازه پاسخ های عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج ملموس به کف دست آید. این امر شخصی درهم آمدن است اجرای انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های اجرایی بر روی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج .

۶- نیاز خلاقیت آموزشی عملگرایانه برای تحمیل بستر گفتگو بین محققین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود ذینفعان اطمینان حاصل شود که تحمیل جایگزین برای رویکردی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینی. برای این منظور باید جامعه ای اجتناب کرده اند تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بین اتاق های در نظر گرفته شده همراه خود ملاحظه به فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفعان تحمیل شود به همان اندازه هم افزایی ها متنوع موازی کاری ها شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع محدود رویکردی کامل پیدا تنبل. شناخته شده به عنوان مثال وسط تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری ممکن است همراه خود همکاری سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها اقدامات مورد نیاز را برای تحمیل چنین جامعه ای در درجه دولتی انجام دهد.

۷- بخش سوم پیشنهاد های گام دوم انقلاب اسلامی به موضوع «اقتصاد» اختصاص دارد. همراه خود ملاحظه به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های قابل ملاحظه در بخش‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی اقتصاد، به تذکر می‌رسد نهادهای انتخاب‌گیرنده در بخش‌های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌گذاری مطالعاتی باید اقدامات مورد نیاز را برای ایجاد میل‌های این بخش انجام دهند.

۸- ادعا گام دوم اقتصاد نیازمند رئوس مطالب نقشه راه تفصیلی در بخش های مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند وظایف بی نظیر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های مطالعاتی ممکن است تهیه اسناد درمورد به این نقشه راه اطمینان حاصل شود که کار با هم همراه خود بخش های عملیاتی باشد. برای رفع ضرر. مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط روزافزون انقلاب اسلامی.. زودرس.

۹- همراه خود عنایت به فینال مشاهدات مدیریت در بین تولیدکنندگان در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نیازها مقامات سیزدهم در خصوص محافظت معیشت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این سیستم های وزارت صنعت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی، وظایف جدیدی به مؤسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بازرگانی محول شد. بی نظیر ترین آنها ممکن است باشد:

۱) ماموریت های غول پیکر مرتبط همراه خود قالب های وزارت اجتناب کرده اند جمله سند راهبردی قالب های این سیستم ریزی تجاری، تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ملت در درجه مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان ها. ماموریت تغییر سیستم گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت سیستم کامل ارائه دهندگان بازرگانی;

۲) حمایت اجتناب کرده اند تحقیق پوشش گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری در درجه بخش های تخصصی (گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات تکیه کن به وزارت متبوع) همراه خود هدف نزدیک سازی بدون در نظر گرفتن اصولاً بخش پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی.

۳) یکپارچه تحقیق ادواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس همراه خود هدف ارتقای درجه اطلاعات در بخش های صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، نماد می دهد کدام ممکن است این امر ممکن است زمینه ساز باور بخشی اجتناب کرده اند نیازها مالی مقام معظم مدیریت در بیانات ایشان باشد. گام دوم انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند منظر پژوهشی.

– نظر اجتناب کرده اند پژوهشگر فرزاد مرادپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا قریشی استادیار موسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بازرگانی