جان مردمان را به همان اندازه آخر گره نزدیم/ رفع مشکلات ملت رهایی زنجیر بیگانگان را به تاخیر نمی اندازد


به آگاه رئیس معظم انقلاب، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال قبلی کسری بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانستیم با بیرون مبارزه کردن چاپ پول، استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اساس مالی مردمان اجتناب کرده اند این مورد حرکت کنیم. ملت.

ما نوشته های اقامت مردمان را به این سیستم نویسی ربط ندادیم رفع مشکلات ملت باعث تاخیر در رها شدن زنجیر خارجی ها نمی شود. اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی ناباچبر پدیدار شد.