تور باکس سایه
سایه سال‌هاست که می‌نویسد و می‌خواند. آرمان در رویای خود بزرگ شد، در یک مقام دولتی نشسته بود، اما از آفتاب داغ رنج می برد. آیا می تواند روح خسته را در میان سایه های دراز و باریک التیام بخشد… موسیقی آن در اعتراض به خونریزی های شهریور در هفدهم رژیم شریف امامی.