توافقنامه آزادسازی دارایی ها پول خارجی منجمد ایران
آموزش داده شده است تبدیل می شود دارایی چندین برابر ۴۷۰ میلیون یورویی است کدام ممکن است اخیرا پس اجتناب کرده اند هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس اکتسابی شده است.