تهیه کمیسیون مالی مجلس کمک خواهد کرد که شما اصلاح اصول کار ملت


محمد علیپور مشاور مردمان ماکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلدران در مجلس شورای اسلامی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به بیماری های نظام استخدامی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر نظام اجرایی، گفت: نظام اجرایی ما فوق العاده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه پوشش های از ما.

وی یکپارچه داد: شناخته شده به عنوان مثال، عالی مقامات بر پوشش برون سپاری شرکت ها اجرایی هدف اصلی می تدریجی، عکس الزام به کارگیری عالی نفر را شناخته شده به عنوان بازنشستگی سه نفره گفتن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات تولید دیگری به وفور مجوز کار صادر می تدریجی؛ این رویه ناهمگون باعث نابرابری در اختیارات بخشداری‌ها به‌ویژه در شهرهای کودک به‌طوری‌کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مدیریت‌های شهری {به دلیل} بازنشستگی نیروهای سابق در آستانه تمیز بودن قرار دارند، با این حال در عین جاری اشخاص حقیقی به بهانه‌های مختلف به وسط استان منتقل می‌شوند. همراه خود امکانات استان ها مواجه می شویم.

عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان همراه خود دقیق اینکه قوانین کامل نظام گزینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده باید در ملت تصویب شود، تصریح کرد: این قوانین کامل باید به صورت مشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ اعمال شود چرا کدام ممکن است پوشش های ناهمگون استخدامی تبعیض را در جستجوی دارد. در مکان شغلی، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی کفایتی.

علیپور تاکید کرد: جدا از اجرای نظام کامل نظام تعهد، پروژه نیروهایی شبیه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران نیز باید روشن شود به همان اندازه همراه خود انباشت نیروی انسانی در تجهیزات ها مواجه نشویم.

* قوانین مدیریت شرکت ها کشوری اصلاح شود

مشاور مردمان آذربایجان غربی در مجلس نمایندگان همراه خود دقیق اینکه اشتغال مناسب به طور معمول باعث دلداری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش {بهره وری} تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: بر این مقدمه قوانین امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار باید برای معامله با به موضوع عدالت، {بهره وری} بازنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انگیزه برای غلبه در بین کارگران.

علیبور افزود: در جاری حاضر در سیستم اجرایی ما عملا سازوکار قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافی برای سنجش سود ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار کار کردن کارگران {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند آسیب های نظام اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ماست.

وی با توجه به تعهد مجلس نمایندگان برای کنترل اشتغال ذکر شد: به نظر می رسد مانند است کمیته اجتماعی در جاری بازرسی این موضوع {است تا} با توجه به نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات آنها انتخاب گیری تدریجی، با این حال ما معتقدیم کدام ممکن است گروه شرکت ها ملکی قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اصول کار باید اصلاح شود به همان اندازه خلأهای فعلی {در این} زمینه برطرف شود.»

عضوکمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه نمایندگان دغدغه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را دارند، ذکر شد: آمادگی داریم در سال جاری همراه خود همکاری کمیته اجتماعی در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی گام برداریم. “

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید