تصویر | را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نفر ماه مناسب هستندتصویر | را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نفر ماه مناسب هستند