تحمیل جایگزین های شغلی همراه خود انتخاب اماراتی | پرشین خودرو


مدیرعامل ایران خودرو خراسان ذکر شد: همراه خود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی {انجام شده} برای سال ۱۴۰۱ علاوه بر این انبساط ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب محصول، در راستای بدست آوردن به تکنیک های عمومی گروه تجاری ایران خودرو، تحمیل اشتغال همراه خود انتخاب محلی این سیستم ریزی شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اشخاص حقیقی آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن به کار.

به گزارش فارسی خودرو، بیژن زاهدی وارد در ادعا این خبر ذکر شد: در بازتاب همراه خود وجود تحریم های اعمال شده بر صنعت خودرو در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روی حیله و تزویر ترین شرایط، این نمایندگی حامی کارمندان پرتلاش شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن بود. {برای حفظ} کارشان

ایران – خودرو خراسان همراه خود تاکید بر اینکه ایران – خودرو خراسان در راستای پاسخگویی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روی حیله و تزویر ترین شرایط، علاوه بر این محافظت اشتغال کارمندان، همراه خود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، نظام دستمزد کارمندان را بازنگری کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ضامن اقتصاد کارمندان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین معیشت آنان است.

شایان اشاره کردن است ایران خودرو خراسان شناخته شده به عنوان بهترین مجتمع تجاری شرق ملت بیشترین میزان اشتغال را در استان دارد.