تحریک کردن «توصیه» در مقامات سیزدهم/ پمپاژ شهرت می خواست سرمایه گذاری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زویار وی {در این} خصوص اظهار داشت: بخشی اجتناب کرده اند مصوباتی کدام ممکن است در بازدید رئیس جمهور به استان لرستان در بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث سدها تایید شد، اجتناب کرده اند مهمترین نیازهای لرستان مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند رواناب {در این} مصوبات است. “

وی شکسته نشده داد: در پی اصل رئیس جمهور به وزارت انرژی مبنی بر اجرای زیرساخت های آب در لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص شهرت برای {این مهم}، پیگیری پایان دادن مصوبات بازدید اجتناب کرده اند طریق وزارت انرژی در اصل کار قرار گرفت. اصل کار استاندار لرستان».

استاندار لرستان اظهار داشت: سالانه بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیارد مترمکعب آب به صورت آب روان در لرستان ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است {به دلیل} نبود زیرساخت های صحیح کمیت زیادی اجتناب کرده اند این میزان اجتناب کرده اند لرستان بر جای می گذارد.

وی شکسته نشده داد: سد بسازید این می تواند یک گه شناخته شده به عنوان مطالبه مهم مردمان لرستان مورد استفاده قرار گیرد بهینه اجتناب کرده اند آب های سطحی در مصوبات بازدید رئیس جمهور نیز بر آن تاکید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث این سرمایه گذاری مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک ذخیره سازی یکی اجتناب کرده اند مهمترین اقداماتی است کدام ممکن است در مقامات سیزدهم در لرستان تحریک کردن شد.

زویار یادآوری: سد بسازید این می تواند یک گه همراه خود ملاحظه به مکان استراتژیک مهم آن، چندین شهر استان اجتناب کرده اند مونتاژ آن بهره مند خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا مذاکرات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در وزارت انرژی برای تامین شهرت آن تکمیل شد.

وی اظهار داشت: بر ایده اصل اکید آیت الله رئیسی به وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت های صورت گرفته اجتناب کرده اند سوی وزارت انرژی، امید است پس اجتناب کرده اند طی سطوح قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی، شاهد این موضوع باشیم. در بلند مدت نزدیک بودجه مورد نیاز را تزریق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به مونتاژ این سرمایه گذاری کنید” مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک باشید.