تحریک کردن به کار شورای راهبردی نمایندگی های داده ها بنیان در گروه سند اسناد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت در نخستین مونتاژ شورای راهبردی نمایندگی های داده ها بنیان کدام ممکن است همراه خود حضور معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران کل ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری ها برگزار شد، به نامگذاری این گروه ردیابی کرد. ۱۴۰۱ توسط مقام معظم مدیریت برکات) به تماس گرفتن ساخت؛ وی ذکر شد: داده ها محوری باعث تحمیل اشتغال تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به ماده ۱ قوانین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ها مصوب ۱/۵ افزود: اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی (اجتناب کرده اند جمله) رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد). نوآوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سازی نتایج تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد (برای ادغام کردن طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها) در زمینه فناوری های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد افزوده بالا به طور قابل توجهی در ساخت احساسی افزارهای مرتبط.

بابایی افزود: عامل مهم در رئوس مطالب نمایندگی های داده ها بنیان بحث نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای آن در بحث سند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع نوآوری حائز اهمیت است.

همراه خود استناد به ماده ۲ قوانین سند نوآوری ها، قالب های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم ها مصوب ۸/۷/۱۳۸۶. یان پادشاه؛ این می تواند یک اختراع سند شده است کدام ممکن است دارای ابتکار جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد اقتصادی است. ابتکار جدید چیزی است کدام ممکن است در آثار هنری هر دو صنعت زودتر کشف شد نمی شود.

بابایی افزود: در مرحله یک آنچه به گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت درمورد تبدیل می شود سند اختراع است کدام ممکن است وسط تصرف ذهنی باید همراه خود تشکیل کارگروه های ویژه کمک خواهد کرد که شما این نمایندگی ها این سیستم ریزی تنبل. در مرحله دوم کاری کدام ممکن است گروه باید انجام دهد سند این نمایندگی هاست کدام ممکن است اداره کل سند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات غیرتجاری باید برای سند این نمایندگی ها در اسرع وقت این سیستم ریزی تنبل.

رئیس گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت افزود: به گواه مانترا سال ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی زیر پرس و جو {می رود} به عبارت تولید دیگری این ساخت باید تولیدی باشد کدام ممکن است زمینه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را فراهم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری را کاهش دهد. “

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای آن در راستای پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای نتیجه گیری مانترا عمومی شورای راهبردی نمایندگی های داده ها بنیان است. za در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای مربوطه در استان ها خرس عنوان کارگروه های ویژه حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده هستیم در حضور مقام معظم مدیریت (دامت) برای حمایت اجتناب کرده اند جهاد ساخت وارد میدان شویم. ). برکاتسربلند باشید.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی نوشت:سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاکوی به دارایی ها خالص ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: صدور اسناد تجزیه و تحلیل (قلمرو ایبرای بیش اجتناب کرده اند ۹۳ نسبت دارایی ها خالص در سال قبلی گام مبارکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار آن در سال ۱۴۰۰ جهش بزرگی انجام دادند.

بابایی ذکر شد: امسال در جاری بحث حدود (سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاکما کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس شهری را فوق العاده انتقادی می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آخرین ما اجتناب کرده اند نقشه برداری اینجا است کدام ممکن است هیچ پایین هر دو قلمرو ای با بیرون شناسنامه نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه منطقه ها دارای شناسنامه باشند.

رئیس گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت افزود: ما باید هرجا کدام ممکن است ایستاده ایم جایگاه آن زمان را داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک نظام حقوقی تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ورود امتیازات درمورد به پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحل خواری، کوه خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن را کاهش داده است. جنگل ها.»، ما جادوهای فریبکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی خواهیم بود.