تایید ستاد گروه بازار برای درج همزمان قیمت ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کننده
برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه مشکل، سردرگمی هر دو بی‌انصافی برای خوردن‌کنندگان، قیمت‌های تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده باید به طور همزمان روی موارد درج شود.