تاکید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان بر آسانسور روابط قدرتمحرابیان همراه خود ردیابی به روابط برتر ۲ ملت اظهار داشت: مقامات سیزدهم بر رشد روابط همراه خود کشورهای همسایه تاکید دارد.

وی بر زمینه سازی برای دیدار رئیس جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد.

وی همراه خود حاضر توانمندی نمایندگی های ایرانی در زمینه ارائه دهندگان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنها {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی نیروگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نیروگاه های انرژی الکتریکی آبی، برگزاری نشست های دوجانبه برای راه اندازی شد چالش را سریع کرد. پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های همکاری ۲ ملت همراه خود حضور فعالان مالی.

۲ طرف بر رشد روابط قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها برای به راحتی کردن راه برای افزایش کار با هم تاکید کردند.

در همین جاری، تومانیان انتخاب ها سازنده برای رشد همکاری های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی همراه خود ایران را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار داد.

۹۳۷۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت