تاجیکستان: ما به سیاست “چین واحد” متعهد هستیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، دستگاه دیپلماسی تاجیکستان درباره موضع رسمی این کشور در قبال تایوان بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه تاجیکستان تحولات منطقه را به دقت دنبال می کند.

تاجیکستان از تمامیت ارضی چین مطابق با هنجارها و اصول شناخته شده جهانی حقوق بین الملل حمایت می کند.

موضع جمهوری تاجیکستان در مورد تایوان بدون تغییر باقی مانده و به سیاست “چین واحد” متعهد است. موقعیت این کشور در اسناد حقوقی اساسی تاجیکستان-چین و دولت جمهوری خلق چین منعکس شده است. این تنها دولتی است که نماینده تمام چین است.

၏پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.