بلینکن: ایران عنصری حیاتی در قلمرو است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جامعه خبری المیادین به نقل اجتناب کرده اند رسانه های صهیونیستی گفتن کرد کدام ممکن است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا کسب اطلاعات در مورد موقعیت ایران شناخته شده به عنوان خوب م componentلفه اساسی در قلمرو اظهار تذکر کرد.

بر مقدمه این گزارش، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند کدام ممکن است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به نمایندگی کنندگان {در این} نشست چندجانبه مشاوره است کدام ممکن است ایران خوب م componentلفه اساسی در قلمرو اعم اجتناب کرده اند هماهنگی هر دو عدم هماهنگی است.

این خبر در حالی آشکار تبدیل می شود کدام ممکن است وزیر امور خارجه آمریکا همراه خود دقیق اینکه تعدادی از سال پیش حتی تصور دیداری مربوط به نقاب غیر قابل تصور بود، اظهار داشت: ما همراه خود شرکای شخصی برای مقابله همراه خود مشکل های امنیتی ناشی اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش همکاری می کنیم.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در یک واحد مطبوعات مشترک اظهار داشت: “اخیرا سفرهای تعدادی از جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات مشترکی {انجام شده} است کدام ممکن است در آن ملت ها هدف اصلی شدند. ما اجتناب کرده اند این توسعه کدام ممکن است در بازتاب در نتیجه روابط بیشتر شده است حمایت خواهیم کرد.” کنوانسیون پس اجتناب کرده اند نشست شش جانبه نقف.

بلینکن همراه خود به حکم دادن عملیات هادره اظهار داشت: «تعدادی از سال پیش حتی تصور برگزاری چنین نشستی غیر قابل تصور بود.

وی همراه خود تکرار اتهامات علیه ایران اظهار داشت: «ما همراه خود هم برای مقابله همراه خود مشکل‌های امنیتی مشترک ناشی اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش کار خواهیم کرد».

بلینکن در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی ابراهیم (هماهنگی روال سازی) متفاوت لزوم پیشرفت در مذاکرات همراه خود فلسطینی ها نشده است. امیدوارم دیدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردهای ما به واقعیت مثبتی منجر شود کدام ممکن است در اقامت فلسطینیان منعکس شود.

وی اظهار داشت: ما در امتداد طرف اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای شخصی در قلمرو علیه خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهایی کدام ممکن است اسرائیل را در امتداد طرف کشورهای قلمرو مکان ها استقبال می کنیم.