برکناری شهردار اسلام آباد غرب/ فرماندار: انتخاب را تجزیه و تحلیل می کنیم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، مهندس افشین شهردار این شهر همراه خود رای اعضای شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب برکنار شد. هدف این جدایی ضعیف مسکن در شهر اسلام آباد غرب است.

اجتناب کرده اند هفت عضو شورای اسلامی شهر همراه خود ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دیگری، شهردار را س toال کردن کردند.

سعید مفید الساسانی مدیرکل محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور شوراهای استانداری کرمانشاه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در کرمانشاه گفت: دیروز در مونتاژ شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اعضای شورا به س toال کردن شهردار رای دادند. اجتناب کرده اند این شهر.”

وی همراه خود دقیق اینکه هدف رفتار این اعضای شورای شهر {به دلیل} عدم حضور شهردار در محل خدمت است، افزود: این رای باید برای استاندار کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه وی برای اطمینان از به استان کشتی شود. پس اجتناب کرده اند فرماندار اسلام آباد غرب.

عالی تأمین آگاه نیز به خبرنگار خبرگزاری فارس ذکر شد: ماه هاست کدام ممکن است بین شهردار اسلام آبادغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورا اختلاف موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است عزل شهردار نیازمند ۵ رأی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان وی ۴ رأی است، برکناری {به دلیل} است. به اختلافات حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتن اقامتگاه، هرچند قوانین بهانه ای برای عزل شهردار است.

بالا نامه / h
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید