برکناری سرپرست ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش فرانسه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانپس اجتناب کرده اند نبرد در اوکراین، رسانه های فرانسوی اکنون اجتناب کرده اند برکناری ژنرال اریک فدو، رئیس دانش نیروی دریایی فرانسه، {به دلیل} “نقطه ضعف گروه خرس فرماندهی وی در تعیین مقدار احتمال حمله روسیه به اوکراین” خبر داده اند. .

تیری بورکارد، رئیس حفاظت فرانسه در مصاحبه همراه خود لوموند به لوموند ذکر شد کدام ممکن است گرفتن روزی رخ داد کدام ممکن است سرویس های اطلاعاتی فرانسه متوجه شدند کدام ممکن است احتمال حمله روسیه به اوکراین را کدام ممکن است همراه خود آمریکایی ها خاص است، خطا محاسبه کرده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل اجتناب کرده اند عالی تأمین خبری گزارش داد کدام ممکن است دانش نیروی دریایی فرانسه اجتناب کرده اند زمان حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین خرس مدیریت مقر نیروی دریایی فرانسه {بوده است}. این تأمین ذکر شد: گروه دانش نیروی دریایی فرانسه دانش شخصی را اجتناب کرده اند طریق عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند روی نیات به کف دست معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه گزارش های چاپ شده شده، گروه دانش به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است روسیه معنی اشغال اوکراین را دارد.

همراه خود این جاری، عالی تأمین نزدیک به نظامی فرانسه تنظیم ژنرال ویدو را صرفاً {به دلیل} عدم توقع حمله روسیه به اوکراین رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است راه اندازی مجدد دانش نیروی دریایی فرانسه در اصل کار قرار دارد. ژنرال فیدو در گذشته اجتناب کرده اند اینکه تابستان قبلی رئیس دانش نیروی دریایی فرانسه شود، رئیس فرماندهی عملیات ویژه فرانسه بود.