بررسی شخصیت شناسی برای تجزیه و تحلیل تصویر: در اولین عکسها چه دیدید؟


{هر روز} وقتی صفحات مرورگرهای کروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایرفاکس را باز می‌کنید، به جامعه‌های اجتماعی پیمایش می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد آن می‌شوید، همراه خود بررسی‌های شخصیتی زیادی گذراندن می‌شوید. صدها آموزش داده شده است اید کدام ممکن است این مناسب نیست، با این حال صدها صفحه را باز کرده اید. این بررسی ها ۹ مناسب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غلط. تمامی این بررسی ها توسط روانشناسان برای درک اندازه شخصیت انسان طراحی شده است. با این حال چون آن است می فهمید داده ها بشری انسانی نیست. در حال حاضر نیمه علاقه خبرنامه الکترونیکی همراه خود بررسی شخصیت شناسی همراه خود عکس هایی کدام ممکن است در کنار خواهید کرد هستند شناخته شده تبدیل می شود.

اصولاً بیاموزید: بررسی شخصیت: تعیین کنید انگشتان پا چه چیزی را با اشاره به شخصیت خواهید کرد آرم می دهد؟

چگونه بررسی شخصیت انجام دهیم

چون آن است ردیابی کردم. این آزمایشات به روانپزشک در تعیین بیمارش کمک زیادی می تدریجی. نتایج تحقیقات روانشناسان گاهی در وب چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان خوب علاقه استفاده می کنیم. با این حال در هر صورت اگر دوست دارید خودتان را بشناسید کافی است به مجموعه عکس های بررسی تجزیه و تحلیل شخصیت مراجعه کنید. اولین چیزی کدام ممکن است در هر عکس می بینید را بنویسید، سپس به بازخورد برگردید.

در به نظر می رسید اول، {در این} عکسها چه دیدید؟

اصولاً بیاموزید: بررسی شخصیت: همراه خود انواع یکی اجتناب کرده اند این بوته ها، عملکرد های شخصیتی غالب شخصی را دریابید!

عکس اول

اما همانطور که می دانید دانش بشری انسانی نیست.  امروز قسمت سرگرمی خبرنامه با تست شخصیت شناسی با عکس هایی که همراه شما هستند آشنا می شود.

دیدن اشخاص حقیقی در بررسی های شخصیت عکس

اگر در تصویر اول انسان ها را می بینید، خواهید کرد شخص خاص آزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکانشی هستید کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند انصراف جو حال شخصی ۲ بار در نظر گرفته شده نمی کنید. مسکن خوب ماجراجویی a فوق العاده برای همه زمانها در هر دقیقه اجتناب کرده اند روز است. خواهید کرد شخص خاص مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاو هستید کدام ممکن است مسکن را دوست دارید. همراه خود این جاری، روزی فرا می رسد کدام ممکن است باید مستقر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن کنار هم قرار دادن شوید.

اصولاً بیاموزید: بررسی شخصیت شناسی ابرو: تعیین کنید ابروی خواهید کرد چه چیزی کسب اطلاعات در مورد شخصیت خواهید کرد آرم می دهد!

ستون ها

اگر ستون ها را می بینید، پس ایمنی، وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی مهمترین عامل برای شما ممکن است در مسکن است. اگر دوست دارید به تمام نیازها شخصی برسید، باید اجتناب کرده اند جهان راحتی شخصی خارج شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهشی ایمن داشته باشید. این تجزیه و تحلیل تصویر علاوه بر این آرم دهنده حقیقتی که خواهید کرد بیشتر اوقات رویاهای زیادی می بینید، با این حال واقعاً روی نتیجه گیری آن اهداف کار نمی کنید.

اصولاً بیاموزید: مسابقه ویدئویی شاخه های درخت: حیوان پنهان شده در تصویر اجتناب کرده اند شخصیت خواهید کرد به ما می گوید!

تصویر دوم خوب بررسی شخصیت برای تجزیه و تحلیل تصویر است

تست شخصیت برای تشخیص تصویر

قایق

اگر برای اولین بار قایق را دیدید، دلالت بر آن دارد خواهید کرد شخص خاص فوق العاده از واقعی هستید کدام ممکن است حتی به کوچکترین عمیق نیز ملاحظه می تدریجی. {افرادی که} خواهید کرد را می شناسند خواهید کرد را شخص خاص هنری، منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش می دانند. حتی وقتی شخص فوق العاده باهوشی هستید، با اشاره به چیزهای کودک وسواس نداشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین هر اجتناب کرده اند گاهی بر روی تصویر بالاتر کانون اصلی کنید.

اصولاً بیاموزید: به عکس به نظر می رسید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید {کدام یک} اجتناب کرده اند سه عکس خانوادگی نیست؟

تمساح

اگر ابتدا خوب کروکودیل می بینید، خواهید کرد کسی هستید کدام ممکن است همه وقت به تصویر بالاتر به نظر می رسید می کنید. خواهید کرد شخص خاص نسبتاً هستید کدام ممکن است ریسک پذیری را دوست ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهید تمام مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کنید. شخصیت محتاط خواهید کرد به طور معمول است خواهید کرد را اجتناب کرده اند لذت برداشتن اجتناب کرده اند چیزهای کودک در مسکن باز می دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را اجتناب کرده اند تجربیات جدید در اطراف می تدریجی.

اصولاً بیاموزید: بررسی شخصیت: تعدادی از اسب در تصویر می بینید؟

عکس سوم

تست شخصیت برای تشخیص تصویر

دیدن خرگوش در بررسی شخصیت برای تجزیه و تحلیل تصویر

اگر برای اولین بار خوب خرگوش را دیدید، پس خواهید کرد شخص خاص هستید کدام ممکن است همه وقت همراه خود منطق هدایت می شوید. خواهید کرد به هیچ وجه تکانشی نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند حرکت به تمام مجازات ها بالقوه در نظر گرفته شده می کنید. حتی وقتی خیلی نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن باشید، به این دلیل است که تکنیک نیست کدام ممکن است خواهید کرد بی بافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک هستید.

اصولاً بیاموزید: بررسی شخصیت: به عکس به نظر می رسید کنید به همان اندازه اطلاع دهید {چه کسی} گلدان را شکست؟

غاز

اگر ابتدا خوب غاز را دیدید، پس خواهید کرد خوب شخص فوق العاده احساساتی هستید. بین نوسانات خلقی خوب دقیقه جایگزین دارید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} نمی داند اجتناب کرده اند خواهید کرد چه انتظاری دارد. به نظر می رسد مانند است همه وقت مشغول کاری هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کردن برای شما ممکن است روی حیله و تزویر است. این در نتیجه متعدد اجتناب کرده اند انتخاب ها ناگهانی خواهید کرد تبدیل می شود.

اصولاً بیاموزید: زوایای پنهان روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتی را در بررسی شخصیت شناسی صدف اختراع کنید!

تعیین کنید ۴ تعیین کنید ۴ بررسی شخصیت برای تجزیه و تحلیل تصویر

تست شخصیت برای تشخیص تصویر

خصوصی کدام ممکن است دوربین دوچشمی را توسط دست دارد

اگر شخص خاص را همراه خود دوربین دوچشمی دیدید، دلالت بر آن دارد خواهید کرد شخص خاص تحلیلی هستید. خواهید کرد تمایل دارید چیزهای کودک را نادیده بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت به تصویر بالاتر به نظر می رسید کنید. خواهید کرد فوری یادگیر هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هیجان انگیز بصری اهمیت زیادی دارید. همراه خود این جاری، به طور معمول است باید روی عمیق کودک کانون اصلی کنید، از قابل انجام است متعدد اجتناب کرده اند چیزهای مهم در آنجا پنهان شوند.

اصولاً بیاموزید: مسابقه شخصیت همراه خود طراحی: خوب نفر را زیر باران بکشید به همان اندازه خودتان را بیشتر بشناسید!

ماشین را در بررسی شخصیت برای تعیین عکسها تماشا کنید

اگر ابتدا ماشین را دیدید، دلالت بر آن دارد آزادی برای شما ممکن است فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است قابل انجام است آن را به خطر بیندازد انجام نخواهید داد. خواهید کرد خوب مسافر متولد شده هستید کدام ممکن است عاشق ماجراجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن اصولاً مسکن هستید.

اصولاً بیاموزید: آزمون چپ ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست ذهن: همراه خود این آزمون استعدادهای شخصی را اختراع کنید!