بررسی شخصیت بر مقدمه نوع خواب: رفتار خواب ممکن است اجتناب کرده اند اتصال ممکن است به ما می گوید!


تحقیقات روانشناختی جدیدترین کدام ممکن است در جشنواره در سراسر جهان علوم ادینبورگ {انجام شده} است خوب واقعیت جلب توجه را بدیهی کرده است: هر تغییری در روابط زوجین بلافاصله بر مکان هایی کدام ممکن است خانم و مرد در آن می خوابند تأثیر می گذارد. مهمترین نکته {در این} تحقیق ملاحظه به این نکته است کدام ممکن است هم پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دختران در کل عصر می خوابند. به عبارت تولید دیگری، وضعیتی کدام ممکن است همسران در گذشته اجتناب کرده اند خواب در آن بوده اند هر دو موقعیتی کدام ممکن است بلافاصله پس اجتناب کرده اند به خواب وارد شدن در آن بیدار می شوند را در تذکر نمی گیرد. وضعیتی کدام ممکن است در آن عصر می خوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوند، تنها وضعیتی است کدام ممکن است واقعاً اهمیت دارد. برای دیگران، ملاحظه به سبک خواب حیاتی است. نیمه علاقه نشریه همانطور که صحبت می کنیم همراه خود بررسی شخصیت شناسی بر مقدمه نوع خواب در کنار شماست.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی: اگر عکسها مخفی را در عکسها پیدا کردید، امکانات توجه ممکن است a فوق العاده است!

تجزیه و تحلیل پروفسور وایزمن با توجه به بررسی های شخصیت بر مقدمه نوع خواب

همراه خود الهام اجتناب کرده اند تحقیقات پروفسور ریچارد وایزمن (دانشکده هرتفوردشایر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار روانشناس کورین سویت، انتخاب گرفتیم در نشریه شخصی این راهنمای لذت بخش با توجه به وضعیت خواب {زوج ها} را مرور کنیم. امیدواریم این متن درک بهتری اجتناب کرده اند اتصال شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه خواستن به {تجدید نظر} در اتصال شخصی دارید ارائه می دهیم بدهد.

تا حد زیادی بیاموزید: اولین حیوانی کدام ممکن است در تصویر می بینید با توجه به شخصیت ممکن است صحبت می تنبل

مکان نوازش کردن ماه عسل

موقعیت در آغوش گرفتن ماه عسل

این مثال روزی رخ می دهد کدام ممکن است {زوج ها} به تازگی عروسی کرده اند هر دو مجبورند روزی را کنار اجتناب کرده اند یکدیگر بگذرانند. این مثال {در میان} زوج های متاهل رایج این است که اگر اقامت خانوادگی آنها همچنان سرشار اجتناب کرده اند شور، لطافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق باشد.

تا حد زیادی بیاموزید: شخصیتی همراه خود درخت: همراه خود انواع یکی اجتناب کرده اند این چوب شخصی را بیشتر بشناسید!!

موضع بحث کردن در بررسی شخصیت بر مقدمه نوع خواب

موضع صحبت کردن در تست شخصیت بر اساس نوع خواب

این مثال در بین زوج هایی کدام ممکن است اتصال محکم همراه خود یکدیگر دارند فوق العاده غیرمعمول نیست. این {زوج ها} باقی مانده است باید زمان بیشتری را همراه خود هم بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی همراه خود هم ارتباط برقرار کنند.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه: به سوالات پاسخ دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید چقدر باهوش هستید

ستاره مورد توجه قرار گرفت ایستاده

ستاره نگاه ایستاده

هر ۲ طرف به پایین می خوابند. معمولاً خوب نفر به پایین دراز می کشد در حالی کدام ممکن است عکس بالا شخصی را روی شانه همسرش می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به شخصی متکی می تنبل. این زوج اتصال خوبی دارند، با این حال معمولاً یکی اجتناب کرده اند آنها به سختی ناراحت تبدیل می شود از باید تا حد زیادی به در نظر گرفته شده یکدیگر باشند.

تا حد زیادی بیاموزید: اولین چیزی کدام ممکن است در عکس می بینید; شخصیت شخصی را خاص کنید!

جایگاه گهواره معشوق در بررسی شخصیت بر مقدمه نوع خواب

جایگاه گهواره معشوق در تست شخصیت بر اساس نوع خواب

این مکان فوق العاده شبیه به حالت زودتر است، اگرچه صمیمی تر است. این حالت خواب در بین زوج هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نماد دادن مداوم احساسات شخصی ترسی ندارند فوق العاده غیرمعمول نیست. آنها همراه خود یکدیگر فوق العاده مهربان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به یکدیگر} اهمیت زیادی می دهند. این مکان معمولاً نشان می دهد که شخص تا حد زیادی در یک واحد اتصال، رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت است.

تا حد زیادی بیاموزید: شخصیت شناسی اجتناب کرده اند طریق مشت: این بررسی بخشی اجتناب کرده اند شخصیت ممکن است را بدیهی می تنبل!

مکان ممکن است دوستت دارم

سایت من دوستت دارم

این {زوج ها} معمولاً فوق العاده راضی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً اجتناب کرده اند اتصال شخصی لذت می برند. این مکان نماد دهنده احترام متقابل به فضای خصوصی است. حساس آنها در پایین آنها اجتناب کرده اند اهمیت بیشتری برخوردار است از برای او یا او فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است حضور همدست اقامت شخصی را نزدیک شخصی بافت کنند.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی شخصیتی مختصر: انواع ممکن است ممکن است چیزهای زیادی را با توجه به ممکن است فاش تنبل

مکان آزادی

موقعیت آزادی

این مثال قابل دستیابی است نماد دهد کدام ممکن است همسران بلافاصله پس اجتناب کرده اند خوب مشاجره از حداکثر به رختخواب رفتند. همراه خود این جاری، خوب دلیل متفاوت موجود است: قابل دستیابی است هر ۲ طرف فوق العاده بی طرفانه، شخصی محور باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضای خصوصی زیادی خواستن داشته باشند.

تا حد زیادی بیاموزید: آنچه در یک واحد اتصال ممکن است را آزار می دهد هر دو سرگرمی زده می تنبل!

جایگاه پادشاه تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک در بررسی شخصیت بر مقدمه نوع خواب

تست شخصیت بر اساس نوع خواب

معمولاً این زوج هایی هستند کدام ممکن است تمایل دارند شخصی را در تمام تشک منتشر شده کنند، در مقابل نماد دادن احساسات شخصی به همدست اقامت شخصی، خواستن به ابراز وجود دارند. رفتار آنها در روابط بیشتر اوقات فوق العاده خودخواهانه است کدام ممکن است در عادات خواب آنها منعکس تبدیل می شود.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی خودیاری همراه خود عکسها: اولین چیزی کدام ممکن است در یک واحد عکس می بینید چیست؟

قاشق ها را بگذارید

قاشق ها را بگذارید

این مکان نماد دهنده خوب اتصال هماهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی در عین جاری است. این مکان در تعدادی از سال اول عروسی فوق العاده مورد پسند است. در چنین روابطی معمولاً همدست خلفی موقعیت غالب دارد. کاملاً برعکس، طرف مقابل اجتناب کرده اند بافت دفاع کردن برخوردار است.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناسی: اول به {چه کسی} کمک می کنید؟

قاشق های باز نشده را بگذارید

قاشق های شل را بگذارید

{زوج ها} مکان فوق العاده دستی “قاشق” را انواع می کنند با این حال {به یکدیگر} آزادی بیشتری می دهند. این یکی اجتناب کرده اند {پیچیده ترین} مکان های قابل دستیابی همراه خود حداقل ۲ دلیل است:

مکان منعکس کننده خوب اتصال با بیرون اشتیاق است. حداقل خوب همدست این بافت را دارد. او تولید دیگری نیازی به تصمیم فیزیکی بافت نمی شود هر دو فقط اجتناب کرده اند همدست اقامت شخصی غمگین است.

با توجه به دوم، شریکی کدام ممکن است پایین می تنبل. طرف مقابل را برای ابراز احساسات تحریک می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه بیشتری تمایل دارد.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی شخصیت درگاه: دوست دارید اجتناب کرده اند کدام در تا حد زیادی بگذرید؟

وضعیت پا در بررسی شخصیت بر مقدمه نوع خواب

وضعیت پا در تست شخصیت بر اساس نوع خواب

همدست اقامت پسندیده است در تصمیم نزدیک همراه خود یکدیگر نخوابد. با این حال معمولاً پاهای یکدیگر را حساس می کنند. معمولا زوج هایی کدام ممکن است اینگونه می خوابند، توافق خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد متقابل دارند. {به یکدیگر} آزادی می دهند. در حالی کدام ممکن است خوب پل کودک توسط دست دارید به همان اندازه حتی در عصر همدیگر را حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: بررسی دقت همراه خود عکسها: پاسخ های ممکن است میزان دقت ممکن است را خاص می تنبل!