با طرح فروش یک کیلوگرم نان موافقت شد.


طرح فروش کیلویی نان به نفع مردم است.

وی تصریح کرد: اگرچه طرح فروش نان به ازای هر کیلوگرم به نفع مردم است، اما باید ملاحظات کنترل کیفی در نظر گرفته شود.

تبصره ۷ طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، یک سوم درآمد حاصل از وقوع جرم به اسقف اعظم واریز می شود، اما دولت هنوز درآمد حاصل از آن را به اتاق بازرگانی واریز نکرده و با نظارت مواجه است. چالش ها و مسائل

حقوق و دستمزد بازرسان باید با در نظر گرفتن نهاد حاکمیتی بخش خصوصی برای اجرای دستور کار اصلاحات اقتصادی و انجام بازرسی های بزرگ در نظر گرفته شود. باید یک سیستم کارآمد باشد.