بایدن: ما به حاضر کمک های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی تسلیحات به اوکراین شکسته نشده خواهیم داد
چون آن است اقدامات روسیه را مستند می کنیم، اجتناب کرده اند متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای شخصی در تجزیه و تحلیل این حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی روسیه حمایت خواهیم کرد.