بازرسی سبدها نوآوری در صنعت گردشگری


میراث آریا/ این داستان همراه خود موضوع بازرسی سبدها نوآوری در صنعت گردشگری برای شما ممکن است نوشته شده است.

بر ایده این متن، بازرسی سبدها نوآوری در صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمارهای مناسب حاکی اجتناب کرده اند مرحله نسبتاً متوسطی اجتناب کرده اند نوآوری در بخش گردشگری است کدام ممکن است توسط بنگاه‌های نوزاد به صورت شخص خاص هر دو خانوادگی اداره می‌شود.

پیشرفت ها در بخش گردشگری برای ادغام کردن موانعی شبیه کشش در مخالفت با تنظیم، اعلان کم اجتناب کرده اند اهمیت نوآوری، محدودیت دارایی ها در بین نقش ها نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است. همراه خود این جاری نمی توان حضور نمایندگی های نوزاد گردشگری نوآور را نادیده گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیت موجود است کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های نوزاد گردشگری، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی اتصال سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیمی همراه خود یکدیگر دارند. با بیرون شک شرایط محیطی ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متزلزلی کدام ممکن است صنعت گردشگری تخصص کرده است، تأثیر بسزایی بر میزان ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل نمایندگی های گردشگری به همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نوآوری داشته است. جدا از این، تدریجی شده است کدام ممکن است همکاری در بخش گردشگری همراه خود نوآوری در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج مثبتی به در کنار دارد.

جایگزین های محدود، تعیین مقدار ناکافی، فقدان شرایط برای اجرای پیشرفت ها، عدم حمایت اجتناب کرده اند مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … منصرف نمایندگی ها اجتناب کرده اند ورزش های مدرن است. {در این} بین، دشواری حمایت کارآمد اجتناب کرده اند نوآوری مطرح شد.

نوزاد بودن نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی بالای کارمندان اجتناب کرده اند سبدها نوآوری بومی در نمایندگی های گردشگری است. ابعاد نوزاد نمایندگی های گردشگری همراه خود ضعیف دارایی ها در کنار است. این نمایندگی ها معمولاً دارایی ها پولی اجباری برای تحمیل اطلاعات مدرن هر دو کسب آن اجتناب کرده اند نهادهای تجاری را ندارند. بر این ایده، آنها مجبورند اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی کدام ممکن است عمدتاً اجتناب کرده اند دارایی ها خارجی به کف دست می‌آید، برای فروش فرآیندهای مدرن هر دو مفهوم‌های مدرن استفاده کنند.

دارایی ها محدود باعث تحمیل ریسک نسبتاً بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف زمان برای ورزش های مدرن تبدیل می شود. علاوه بر این مانع اجتناب کرده اند ورود به فناوری های مدرن ای تبدیل می شود کدام ممکن است برای اپراتورهای گشت و گذار فوق العاده پرهزینه هستند. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند امتیازات کلیدی برای نوآوری، سبک های دارایی ها انسانی است. اگرچه اهمیت کارگران فوق العاده ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان خوب مسئله حیاتی موفقیت برای نوآوری شناخته تبدیل می شود، نوسانات فصلی {به دلیل} فصلی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای نسبتا زیرین در نتیجه متنوع اجتناب کرده اند امتیازات سرمایه انسانی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند جمله این مشکلات می توان به سطوح زیرین آموزش مناسب، ضعیف استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی بالای کارمندان ردیابی کرد.

تحمیل سنت نوآوری مسئله مهمی در موفقیت نوآوری است. استراتژی نوآوری در گردشگری برخلاف سایر صنایع گاه به گاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های غیر معمول صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان رویکرد کامل مدیریت نوآوری، کمبودهای قابل توجهی را در توسل به، سنتز، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط اطلاعات تحمیل می تنبل. به همین دلیل، اگرچه گردشگری شناخته شده به عنوان اقتصادی همراه خود مرحله بالایی اجتناب کرده اند تراکم خریدار شناخته تبدیل می شود، مشارکت دقیق خریدار در فرآیندهای نوآوری اجتناب کرده اند مرحله نوآوری های مصرف کننده محور شکاف دارد.

نمایندگی‌های گردشگری کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت محدودی در ورزش‌های تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نماد می‌دهند، از تا حد زیادی نوآوری‌های رشد‌یافته ماهیت تکنولوژیکی ندارند، با این حال ماهیت ناملموس دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن اصلاحات رفتاری می‌شوند. این صنعت برای عجله در جاری افزایش است، کدام ممکن است به طور قابل توجهی به سایش فوری سود های تهاجمی نوآوران {کمک می کند}.

اپراتورهای گشت و گذار ضعیف مفهوم‌های جدید ندارند، با این حال همراه خود مشکلات پیچیده‌ای مواجه می‌شوند کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند تغییر آن مفهوم‌ها به نوآوری‌های کامل می‌شود. بزرگی موانعی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه می شوند بیشتر اوقات {به دلیل} کاستی های خانه است، شناخته شده به عنوان مثال، عدم در دفاع کردن اجتناب کرده اند پیشرفت ها در مخالفت با رقبا، ۹ تنها {به دلیل} ماهیت نوآوری های حاضر شده، اما علاوه بر این مهمتر اجتناب کرده اند همه {به دلیل} ناهماهنگی در محدوده، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای فرآیند ها است. . ایمنی پرورش یافته است. جلب توجه ملاحظه است کدام ممکن است تأثیر متنوع اجتناب کرده اند سبدها گزارش شده، یعنی ضعیف بودجه، بیش اجتناب کرده اند سایر سبدها بی نظیر برای اشتغال، ایمنی اجتناب کرده اند نوآوری هر دو حمایت فنی نیست. بر ایده تحقیقات {انجام شده} خاص شد کدام ممکن است کمبودهای درمورد به امتیازات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مانع ورزش های مدرن نمایندگی های گردشگری تبدیل می شود.

استعداد‌های ناکافی، مزیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت‌های مناسب زیرین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فقدان انگیزه برای مشارکت در فرآیندهای نوآوری، اجتناب کرده اند محدودیت‌های ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری در صنعت گردشگری هستند، با این حال پرداختن به آنها در سطوح مختلف صنعت حیاتی است. مرحله پوشش باید انسجام بهتری بین نیازهای در جاری تنظیم بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار سیستم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این صنعت گردشگری شناخته شده به عنوان خوب کل تحمیل تنبل. نظام آموزشی باید به موضوع سوئیچ اطلاعات به صنعت در قالب آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مناسب بپردازد. مسائل مهم {در این} زمینه باید استفاده اجتناب کرده اند رسانه های جدید برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اطلاعات باشد کدام ممکن است در جاری حاضر در اندازه فوق العاده کم مورد استفاده قرار می گیرند. سرانجام، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان نقش ها باید به آنها فکر می کنند اهمیت نوآوری برای رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موقعیت دارایی ها انسانی همراه خود استاندارد بالا {در این} استراتژی آموزش دهند.

بررسی موانع نوآوری در صنعت گردشگریب
۱۲