این بازیگر معروف از بیمارستان مرخص شد.
در حال حاضر خدا را شکر می کنم. وضعیت قلب و ریه پایدار است و امیدوارم این وضعیت ادامه داشته باشد. از طرف دیگر پدر به یک فیزیوتراپیست نیاز دارد که هر روز به خانه او بیاید و درمان تشریحی انجام دهد. خواست خداست؛ خواهیم دید که چگونه به زودی بهبود خواهیم یافت. من از شما می خواهم که همچنان برای پدرم دعا کنید.