این بار حاکمان عصر جدید مردمان را بالا کار گذاشتند (فیلم) / نمایشی کدام ممکن است دریافت کرد زنگ طلایی این سیستم عصر جدید شدگروه پدیده ژیمناستیک زنگ طلایی بدست آمده کرد.