ایرنا انگلیسی – پارک دلفین کیشپارک دلفین کیش اولین در نوع شخصی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جاهای دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اوقات فراغت خارق العاده این جزیره خلیج فارس است. این پارک با مساحتی در حدود ۶۴ هکتار، زیستگاه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ گونه طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری اجتناب کرده اند عوامل مختلف جهان است. جزیره کیش، استان هرمزگان، ۹ اسفند ۱۳۹۱. ایرنا/زالا گورجانی.