ایران نباید شخصی را دوگانگی شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب – ۹ خبر – رئوس مطالب تدریجی


وی افزود: روسیه برای تامین مزیت سیاسی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی شخصی با ورق ایران ورزشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجام را تبلیغ می تدریجی، روسیه مزیت ایران را به نفع شخصی مبتلا می تدریجی، ایران در جاری حاضر در بهتر از حالت شخصی است. فاجعه بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، جایگزین خوبی برای ایران فراهم کرده {است تا} نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی را به اروپا بفروشد. آنها فوراً به بازار اروپا ورود خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ کشوری در نظر گرفته شده نمی کنند.”

به گزارش خبرخبر، بیر محمد ملازهی اظهار داشت: ایران با چنین موقعیتی نباید شخصی را در قالب دوقطبی جهانی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پوشش سراسری بی طرفانه انتخاب بگیرد، پوشش متعادلی را در پیش گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آن رقبا نکند. غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق».

مذاکرات باقی مانده است به سطح پایانی نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتیجه نهایی} آنطور کدام ممکن است پیش بینی {می رود} چندان ساده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است معادلات جدیدی به نظر می رسد شده است کدام ممکن است مهمترین آنها وضعیت مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین است با این حال {در این} شرایط چه {باید باشد}؟

بیر محمد ملازهی، تحلیلگر پوشش خارجی به نما نیوز می گوید: «بین خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت فضا موجود است. مقامات آقای رئیسی نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. واقعیت اینجا است کدام ممکن است روابط خارجی ایران با برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط آن با کشورهای غربی پیوند خورده است. مناقشه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا تاکنون راه رفع سیاسی پیدا نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه این روابط بر پوشش خارجی ایران سایه افکنده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند مقامات معتقد است کدام ممکن است باید {به سمت} ارجاع به کشورهای شرق کدام ممکن است عموماً جناح اصولگرا هستند حرکت کنیم. جناحی کدام ممکن است الان امکانات دارد. آنها این واقعیت را نادیده می گیرند کدام ممکن است مکان ایران شناخته شده به عنوان منصفانه ملت استراتژیک در سطح اول ورود به دارایی ها نشاط در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً مکان مناطق ایرانی است کدام ممکن است آسیای مرکزی را به خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس پیوند می دهد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ایران دارای دارایی ها عظیمی در زمینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین است کدام ممکن است ایران را در مکان مهمی مکان ها، همه اینها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً.»

وی یکپارچه داد: ایران با چنین موضعی {نمی تواند} شخصی را در تصویر دوقطبی جهانی قرار دهد، پوشش سراسری بی طرفانه انتخاب بگیرد، پوشش متعادلی را دنبال تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رقبا با غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق نباشد. درک روشنی اجتناب کرده اند وضعیت خاص ایران دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند کدام ممکن است می توانند غیبت غرب را اجتناب کرده اند طریق روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین جبران کنند.

این تحلیلگر پوشش خارجی اظهار داشت: روسیه با ورق ایران ورزشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگام را به گونه ای تبلیغ می تدریجی کدام ممکن است مزیت سیاسی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی شخصی را تامین تدریجی، روسیه مزیت ایران را به نفع شخصی مبتلا می تدریجی، ایران در جاری حاضر در بهتر از حالت شخصی است، فاجعه بین آمریکا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری روسیه جایگزین خوبی به ایران داده {است تا} نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی را برای اروپا بفروشد. اگر در شرایط ایران بودند بلافاصله به بازار اروپا ورود پیدا می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ کشوری در نظر گرفته شده {نمی کردند}.

ملازهی به این نتیجه رسید کدام ممکن است “مقامات بایدن اکنون دیدگاه مثبتی نسبت به دوره ای سازی روابط دارد.” ما منصفانه بار در مقامات اوباما اجتناب کرده اند این شانس استفاده نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیز نباید این شانس را اجتناب کرده اند بازو دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم ایران {در این} مقطع ظریف با سیاستی متعادل ورزشی شخصی را انجام دهد.»