ایران می گوید به حداقل یک سطح هماهنگی رسیده استوزیر امور خارجه در اظهار داشت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: معاون به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا تا منصفانه ساعت تولید دیگری برای اظهار داشت‌وگو کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات مذاکرات وارد تهران می‌شود.

امیربداللهیان اظهار داشت: هرگونه هماهنگی جدید فراتر اجتناب کرده اند توافقنامه سال ۲۰۱۵ موسوم به این سیستم کامل اقدام مشترک نخواهد بود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد کدام ممکن است مذاکرات پیشرفت زیادی در تعمیر تحریم های خودسرانه علیه ایران داشته است.

امیر رباد اللهیان اظهار داشت: آمریکایی ها گفتند کدام ممکن است خواهان مذاکره مستقیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است جستجو در نماد دادن حسن نیت بایدن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا نیت خوبی دارد باید تحریم ها علیه ایران را لغو تدریجی. ما جستجو در عکس نیستیم. ما جستجو در اقدامات ممکن هستیم.»

وی با ردیابی به تقاضاهای بیش اجتناب کرده اند حد آمریکا، آنچه کدام ممکن است مانع مذاکرات شد، برخی امتیازات اجتناب کرده اند سوی آمریکا بود.

وزیر امور خارجه علاوه بر این اظهار داشت: بردن کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی ایرانی اجتناب کرده اند جمله سپاه پاسداران اجتناب کرده اند فهرست تحریم های آمریکا یکی اجتناب کرده اند موضوعات بی نظیر در مذاکرات است.

امیربداللهیان اظهار داشت: موقعیت سپاه شناخته شده به عنوان مهمترین تامین کننده ایمنی ایران باید پذیرفته شود.

۹۳۴۱ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت