ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت تولید دیگری تهدیدات ابدی آمریکا را در تذکر می گیرند


آمریکا وارد دنیای بی ثباتی فزاینده ای تبدیل می شود کدام ممکن است در آن پتانسیل نبرد قابل توجه بین توانایی های غول پیکر در جاری {افزایش است}.

رئیس ستاد مشترک نظامی اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت تولید دیگری شناخته شده به عنوان تهدیدهای مداوم علیه مقامات واشنگتن یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است آمریکا باید ارتشی داشته باشد کدام ممکن است فرصتی داشته باشد این تهدیدها را بازدارد.

به گزارش فرانتیر پست، مدل میلی، رئیس ستاد مشترک نظامی آمریکا در یک واحد نشست توجیهی در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا استدلال کرد کدام ممکن است آمریکا در جاری حق ورود به دنیای بی ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال فزاینده است. نبرد های قابل توجه بین توانایی های غول پیکر همچنان در جاری {افزایش است}.

وی در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موضوع تایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی نظامی چین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حمله روسیه به اوکراین تهدیدهایی را در این کره خاکی نمایان کرد.

مدل میلی علاوه بر این استدلال کرد کدام ممکن است واشنگتن کره شمالی، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدهای تروریستی فراملی را ایمن می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آمریکا در دنیای همین الان کشتی برای آزادی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است.

روزی کدام ممکن است به مخلوط کردن نیروها ظاهر شد می کنیم، اولین چیزی کدام ممکن است به افکار متبادر تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است مشکل های ناشی اجتناب کرده اند چین، روسیه، کره شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح گروه های افراطی خشونت آمیز در زمره تهدیدات حال که هنوز است. او ذکر شد. ما باید در موقعیتی باشیم کدام ممکن است توانایی دلسرد کردن دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ارتشی را داشته باشیم کدام ممکن است فرصتی داشته باشد این کار را انجام دهد. این بدان معناست کدام ممکن است ما علاوه بر این به توانایی ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور ساده تر در اروپا برای مرتب کردن روسیه خواستن داریم. ما علاوه بر این برای کار با هم با چین به حضور تا حد زیادی در آسیا خواستن داریم.

وی ذکر شد: چین با جدیت توسعه روابط جهانی را ۹ تنها برای بدست آوردن به نیازها مالی اما علاوه بر این برای نیازها ارتش دوگانه دنبال می تنبل.