ایران در ماه های جدیدترین بیش اجتناب کرده اند ۳۰ محموله کمک های بشردوستانه به افغانستان کشتی کرده استمجید تشک روانچی روز پنجشنبه در کنوانسیون افغانستان ۲۰۲۲ کدام ممکن است در نیویورک برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان همسایه افغانستان همراه با مردمان افغانستان است.

فرستاده در سخنان شخصی خاطرنشان کرد کدام ممکن است حمایت های پولی محله جهانی اجتناب کرده اند مردمان افغانستان کمک خواهد کرد که شما افغانستان برای حرکت اجتناب کرده اند وضعیت دردسر کنونی ضروری است.

چون آن است تشک روانچی اظهار داشت، ایران اجتناب کرده اند معنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها شخصی کمک خواهد کرد که شما مردمان افغانستان برای ضرب و شتم مشکل هایی کدام ممکن است در ۴ دهه قبلی با آن مواجه بوده اند استفاده کرده است.

فرستاده جمهوری اسلامی ایران با ردیابی به اینکه جمهوری اسلامی ایران توسط خودم قابل توجهی به مردمان افغانستان کمک کرده است، تاکید کرد: ما در ۴۰ سال قبلی میزبان میلیون‌ها پناهجو بوده‌ایم کدام ممکن است متاسفانه کمترین کمک بین‌المللی را اکتسابی کرده‌اند.

فرستاده، مصادره دارایی های مسدود شده متعلق به مردمان افغانستان را بوتلگ توضیح دادن کرد.

تشک روانچی در یکپارچه اظهار داشت کدام ممکن است باید حساب کردن بلند مدت را {در میان} مردمان این ملت به طور قابل توجهی فناوری جوان کدام ممکن است در بلند مدت مدیریت افغانستان را بر عهده خواهند داشت، تضمین کرد.

این امر میسر نخواهد بود تا منصفانه حکومت محاصره تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کافی به ساختارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در افغانستان شود کدام ممکن است ممکن است برای ادغام کردن اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند هر طبقه اجتناب کرده اند جمله قومیت ها، پسرها، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان باشد.

در نهایت، می‌خواهم آمادگی کشورم را برای همکاری با محله جهانی کمک خواهد کرد که شما مردمان افغانستان برای ضرب و شتم مشکل‌های کنونی کدام ممکن است با آن برخورد با هستند، تکرار کنم.»

۱۴۸۳ ** ۹۴۱۷

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت