ایران به هماهنگی گفتن شده عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت دانستن درباره میدان مشترک گازی پاسخ دادبر مقدمه اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین در سراسر جهان، هر نوع استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {در این} زمینه باید با همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سه ملت انجام شود کدام ممکن است با اقدام فعلی کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی مغایرت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ است. سعید خطیب زاده ذکر شد: در جایگاه قانونی این بخش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا جمهوری اسلامی ایران آن را تایید نکرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران چون آن است چندین بار گفتن کرده است کنار هم قرار دادن است در نحوه استفاده اجتناب کرده اند این میدان مشترک گازی با کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی همکاری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری در چارچوب کار شود. توافقنامه زودتر با کویت در خصوص تصمیم گیری مرزهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گفتگوی سه جانبه بین سه ملت در تصمیم گیری سه سطح مرزی.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در طولانی مدت تاکید کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران حق بهره مندی اجتناب کرده اند میدان مشترک گازی آرش الدرار را برای شخصی محفوظ از آن آگاه است.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت