ایران برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی را محکوم می تنبلخطیب زاد با ردیابی به دیدار خائنان به آرمان فلسطین با ظالمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاصبان بیت المقدس، هرگونه امتحان شده {برای عادی} سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران قدس را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را حاضر ای به رژیم اسرائیل کدام ممکن است به کشتار کودکان می پردازد، توضیح دادن کرد. در یکپارچه کشتار مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف سرزمین.

وی افزود: تخصص تاریخی آرم داد کدام ممکن است توسعه شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل دادن به سمت رژیم صهیونیستی نتیجه ای جز شکست ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین فلسطین با بیرون از دوام فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات های اسلامی آزاد نمی شود.

وی نسبت به نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت صهیونیست ها در قلمرو هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط دوجانبه با کشورهای قلمرو تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مرتب کردن توطئه افراطی صهیونیستی – آمریکایی برای اختلاف افکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط دوجانبه تاکید کرد. بی ثباتی در قلمرو غرب آسیا

۳۲۶۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت