اگر این واکسن را مصرف کنید پیر نمی شوید.


یک تیم تحقیقاتی ژاپنی می گوید واکسنی برای کشتن سلول هایی به نام “زامبی” ساخته اند که می تواند طول عمر انسان را افزایش دهد. سلول های زامبی با افزایش سن تجمع می یابند و به سلول های مجاور آسیب می رسانند و باعث بیماری های مرتبط با افزایش سن می شوند. این تیم تایید کرد که سلول های زامبی در موش های واکسینه شده کاهش یافته است.

اگر این واکسن را مصرف کنید پیر نمی شوید.