اولین پاسخ شریک زندگی رضا رویگری دانستن درباره آزاد کردن وی در آسایشگاه کهریزک !


اولین پاسخ شریک زندگی رضا رویگری دانستن درباره آزاد کردن وی در آسایشگاه سالمندان کهریزک !

محمد خزاعی رئیس گروه سینمایی دانستن درباره رضا رویگری کدام ممکن است در کهریزک نگه داری میشود اظهار داشت: وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی صبح درست در این لحظه مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری را مأمور کرد اجتناب کرده اند نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری در جریان الگو نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آقای رویگری قرار گیرد

اجتناب کرده اند روز قبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند ضرر آقای رویگری اطلاع پیدا کردیم با خانم کریمی شریک زندگی ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق آنها با اسناد معالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران آسایشگاه کهریزک در تصمیم بودیم.

به مشاوره همسرشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابه تاکید دکتر معالج آقای رویگری، امکان نگه داری وی در منزل {به دلیل} پاره‌ای مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بدنی تحت هیچ شرایطی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری دکتر به آسایشگاه کهریزک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط جذاب منتقل شده است.

چندین بار هم اجتناب کرده اند سوی گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران بنده در موزه سینما برای حمایت اجتناب کرده اند این باهوش گران اقداماتی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیادت اجتناب کرده اند ایشان اجتناب کرده اند اولین این سیستم‌های دیداری بنده در مدت حضورم در گروه سینمایی {بوده است}.

با تعاملاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق صندوق اعتباری آثار هنری صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در جاری انجام است مشکلات این باهوش بزودی مرتفع می‌شود.