اولین مدیرکل این املاک در استان خوزستان منصوب شد


اولین مدیرکل این املاک در استان خوزستان منصوب شد
بر مقدمه مطالعات دیدارنیوز _ خوزستان صبح در این زمان ۹ فروردین ماه {به دلیل} اصلاح ساختار اولین مدیرکل املاک استان خوزستان با حضور آیت الله محسن حیدری مشاور افراد خوزستان در مجلس خبرگان مدیریت، صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان . سیدعبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل در مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال معاونت مالی استانداری، مدیرکل زندان های ملت، مدیرکل امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسئولان استان خوزستان اقدام کرد.

{در این} مراسم مدیرکل کمیسیون مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال شخصی با گفتن اینکه این گروه در فینال معاونت نبرد با قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی قرار دارد، اظهار داشت: باید انتقادی گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پروژه است. . در تمامی تجهیزات های مربوطه موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت شخصی را {در این} زمینه به خوبی ایفا تدریجی.

در نهایت با تصمیم رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی سهامی املاک تملکی، مسعود امینی بگبا درانی شناخته شده به عنوان سرپرست کل تملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا املاک استان خوزستان منصوب شد.