انتقاد از حداکثر سردار حدین فر اجتناب کرده اند ساخت خودروهای بی استاندارد


باید ببینیم چه معمول اتحادیه اروپا ساخت می کنیم؟ خواه یا نه ما در جاری حاضر یورو ۵ ساخت می کنیم؟ ماشین های ما هم در نظر گرفته شده نکنم یورو ۲ باشه. این دلیل است اجتناب کرده اند سال ۹۸ پیگیر موضوع خودروهای باکیفیت ساخت موجود در هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می گوییم حرف عالی کارشناس است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس راهور در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی ذکر شد: تا آخر خودرویی بودجه، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبا به کف دست افراد برسد به انتقاد اجتناب کرده اند خودروسازان شکسته نشده خواهد داد.

سردار کمال حدین فر در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است وقتی به خودروسازان برای ساخت خودرو با معمول یورو ۵ ابلاغ تبدیل می شود چرا زیر بار اجرای آن نمی توسعه؟ وی ذکر شد: اشکال اینجا است کدام ممکن است باید ببینیم چه استانداردهای اتحادیه اروپا ساخت می کنیم. خواه یا نه ما در جاری حاضر یورو ۵ ساخت می کنیم؟ ماشین های ما هم در نظر گرفته شده نکنم یورو ۲ باشه. این دلیل است اجتناب کرده اند سال ۹۸ پیگیر موضوع خودروهای باکیفیت ساخت موجود در هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می گوییم حرف عالی کارشناس است.

وی افزود: پلیس ۱۱ سال تصادفات را مورد ارزیابی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این تحلیل تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدد خودروها، در اواخر سال ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل سال ۹۹ جلوی ساخت پراید را گرفتیم؛ هرچند اشکال پراید سال هاست در ملت موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور ادامه دارد در جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان ها جریان دارد، با این حال ما ساخت آن را متوقف کردیم.

سردار حدین فر با ردیابی به توقف ساخت پیکان در اوایل دهه ۸۰ دلیل داد: الان خیلی کم در جاده پیکان می بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله زمانی غرور تمام شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است شنیدیم خودروسازان در برابر این ساخت پراید از دوام می کنند، ذکر شد: مطمئنا، خیلی مشکل کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات زیادی داشتند کدام ممکن است تاسیسات تولیدی سایپا روزانه ۴۰۰ پراید ساخت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ساخت قطع شود، چه؟ با این حال در پایان کی برای ایمنی افراد ایستادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری به هیچ خودروی پرایدی مجوز ندادیم یا شبیه به خودرویی کدام ممکن است ۴۰۵ نفر نشسته بود متوقف شد. همه به این هدف کدام ممکن است خودروی ایمن متفاوت این خودروها خواهد بود.